Luxationer


Patellarluxation


  
Vridvåld mot lätt flekterat knä. Ofta har luxationen reponerats (traumatisk) spontant och diagnosen ställs på anamnes. Om luxationen kvarstår sitter patella fixerad lateralt med knäleden lätt flekterad och man ser en för patellaluxation typisk knäledsasymmetri. Analgetika ges intravenöst och patella reponeras genom att knäleden sträcks samtidigt som man trycker på laterala patellarkanten. Röntgen tages efter reposition, efterfråga axialbild av patella. Ej ovanligt med osteokondrala fragment avlösta från patella eller laterala femurcondylen. Om röntgen visar osteochondral fraktur kontakt med ortopedjour. Efter repositionen belastning och rörelseträning till smärtgränsen. Remiss till sjukgymnast för vastus medialisträning. Bör avstå från idrott, dans etc till full muskelkontroll (cirka 3 månader). Om recidiverande patellarluxationer återbesök till ortopedmottagningen för diskussion kring eventuell operation. Åtgärd (mjukdelsplastik samt eventuell tuberositas osteotomi).

Patientinformation 


Apprehension test


Vid test av ev patellainstabilitet så förs patella lateralt. Observera patientens uttryck...

I regel brukar patienten reagera med att spänna vastus medialis obliquus för att förhindra en luxation.

Ofta föreligger även en ömhet över det mediala retinaklet
KnäluxationInte att förväxla med patellaluxation!

Allvarlig skada och bland de mest "akuta" skadorna inom ortopedin. Handlägges således med högsta prioritet och ortopedjouren bör kontaktas direkt. Ofta högenergetiskt våld men förekommer även vid lågenergetiskt våld.

Tibiofemorala leden har i skadeögonblicket varit eller är fortfarande luxerad. Röntgen kan vara normal. Misstänkes vid kraftigt knästatus och höggradig instabilitet. I regel föreligger omfattande ligament/kapselskador och ofta också skada på arteria poplitea och nervus peroneus.

Om kvarstående luxation omedelbar reposition och fixation i gips. Vid akut kärlskada: kontakta kärlkirurg och planera för samtidig posterolateral rekonstruktion (övriga ligamentskador åtgärdas senare) på Vrinnevisjukhuset alternativt Universitetssjukhuset i Linköping beroende på var kärlkirurgen vill operera.

Övriga fall immobiliseras i gips och ligamentrekonstruktion kan sedan ske i lugnt skede. Om primärt palpabla perifera pulsar finns bör man ändå kontrollera perifer cirkulation med täta intervall de första dagarna, då det ibland föreligger intimaskada där cirkulationen successivt försämras.

Kärlocklusion kan uppstå upp till 1 vecka efter skadan. Vid osäkerhet bör angiografi utföras. Alltid kontakt med kärlkirurg även om inte cirkulationen är påverkad primärt.