MjukdelarSubungualt hematom  
Tömmes genom att ett glödgat gem borras genom nageln. Kan förhindra att nageln lossar. Kan utföras utan anestesi.

 


Gikt  
NSAID-preparat. För provtagning, utredning och profylaktisk behandling hänvisas patienten till distriktsläkare alternativt medicinjour. 
 


Plantara hälsmärtor  
(Plantar fasciit, "hälsporrebevär", hälkuddesyndrom). Avlastning med inlägg som patienten själv får ordna/bekosta. Inlägg kan köpas vid ortopedtekniska avdelningen på Vrinnevisjukhuset (TEAM-ortopedteknik) eller "på stan". Kortisoninjektioner smärtsamt och bör undvikas, kan leda till ruptur.  

Ruptur (partiell) i plantarisfascian

  
Avlastning akut, sedan fri belastning beroende av smärtgrad. Under den första perioden kan tejpning av hålfoten vara av värde.

 


Metatarsalgi (framfotssmärta)

Som vid hälsmärtor rekommenderas avlastande inlägg med främre pelott som patienten själv får skaffa/bekosta (se plantara hälsmärtor).

 


Högtrycks injektionsskador

Orsakas av arbete med högtryckspistol. Smörjoljor eller andra vävnadstoxiska kemikalier injiceras accidentellt genom huden och kan orsaka djupa vävnadsnekroser som kräver akut behandling och inläggning.
 


Mjukdelsinfektioner allmänt

Observera att ökad risk för infektion föreligger vid: Diabetes mellitus och arteriell cirkulationsinsufficiens.
Stickskada mot foten (t ex tramp mot spik, taggar eller glas) kan utlösa omfattande mjukdelsinfektioner med abscessutveckling, som i sin tur leder till vävnadsnekros. Även skavsår/blåsor i huden, självsprickor, hyperkeratoser eller nageltrång kan ge upphov till cellulit, flegmone eller abscess med vidareutveckling till gangrän. Diabetiska och arteriella fotsår är ofta "kroniska", d v s patient och inte sällan sjukvården har redan behandlat såren under lång tid.
Bedöm alltid perifera cirkulationsstatus (pulspalpation, Dopplerundersökning, ankel-trycksmätning)! Notera status i journalen! Remiss till kärlkirurg vid tecken på arteriell cirkulationsinsufficiens! Ofta behov av akut konsultation. Glöm inte andra foten!
Grovvärdera förekomst av perifer neuropati! (Stämgaffel och reflexhammare).
Subaponeurotisk abscess (varansamling djupt i foten mellan skelett och plantarfascian) kan föreligga utan palpabel fluktuation plantart. Ska misstänkas vid tecken på infektion och kraftigt fotryggsödem. 

Behandling och åtgärd:

  
Dessa skador får ej underskattas hos "riskpatienten"! Patienten underskattar ofta själv skadans betydelse. Försenad behandling ger infektionsspridning och större vävnadsnekroser.
 

Vid ytlig infektion och som profylax (t ex vid spiktramp)


Tablett Heracillin 1 g x 3. Tetanusprofylax, avlastning, högläge och kontroll efter 2-3 dygn. Kontroll vid Vårdcentral. Röntgen kan ibland ge fynd av främmande kropp (sprutspets, nål, metallflisa och dylikt). 
 

Vid djup infektion

  
Inläggning på infektionskliniken i samråd med infektionsjour. Incision/revision/partiell fotamputation är ofta indicerat för dränering av: Abscess

Abscess och avlägsnande av infekterad och nekrotisk vävnad inklusive engagerat skelett. Gäller speciellt diabetiker där infektionsförloppet kan vara snabbt med ringa subjektiva symtom p g a neuropati. Röntgen bör göras vid misstanke på främmande kropp eller långvariga sår där skelettengagemang/osteit är sannolikt.
Ortopedjour ska bedöma dessa patienter vad gäller operationsindikation.
Observera! Avfärda inte dessa patienter vid det s k "oplanerade återbesöket"!! Abscess kan utvecklas efter en liten hudskada trots "adekvat antibiotikaterapi".

 


Tå-och fotgangrän

Vid etablerade gangrän av en eller flera tår och vid annan lokalisation på foten gäller som ovan kartläggning av infektions– och cirkulationsstatus och neurologi, såravlastning i avvaktan på ytterligare åtgärder. Ofta inläggningsbehov (infektionspatient) vid infekterade, progressiva gangrän och sår. Ortopedjour ska bedöma dessa patienter avseende akut eller subakut operation, observera kärlkirurgisk bedömning behöver göras innan, om inte patienten är septisk.
Vid poliklinisk handläggning boka återbesökstid på ortopedklinikens fotsårsmottagning!

 


Diabetes-osteopati (Charcot-fot)

Drabbar patienter med långvarig diabetes, vanligast hos typ 1 med över 20 års duration eller typ 2 över 10 års duration. Perifer neuropati tros vara en av de viktigare bakliggande orsakerna. Aseptiskt tillstånd med spontanfrakturer i fotskelettet, värmeökning, kraftig svullnad och rodnad av mjukdelarna, temperaturstegring och påverkade laboratorieparametrar kan mycket starkt likna djup septisk fotinfektion. Föregås sällan av hudsår, uppkommer spontant eller vid ringa grad av fottrauma. Dessa patienter missbedöms ofta kliniskt och röntgenfynden tolkas ofta felaktigt som orsakade av osteit.
Bestående skelettdeformering och livslång invaliditet kan bli följden.
Obs! Röntgenundersökning kan tidigt i förloppet vara negativ. Upprepa röntgenundersökning vid misstanke om diabetes-osteopati! Avlasta foten totalt, ordinera högläge mot ödemet, punktera inte foten!
Fråga efter "diabetes-osteopati" i röntgenremissen!
Vid misstanke om Charcot-fot ska patienten erhålla ett gips och avlasta. Återbesök från akuten till ortopedklinikens fotsårsmottagning för gipsbehandling tills ingen värmeskillnad mellan fötterna finns mätt med infraröd kamera på ortopedmottagningen.