AXEL/ÖVERARM

Luxationer
Axelledsluxation

  
Unga patienter med kända recidiverande axelluxationer behöver man inte röntgenundersöka före reposition. Alla andra: injektion Ketogan 2,5 - 5 mg i m eller i v och röntgenkontroll för att utesluta fraktur och för att veta om främre eller bakre luxation föreligger innan reposition. Efter röntgen görs reposition – patienten läggs i bukläge och armen hängs över kanten på undersökningsbritsen med en vikt (sandsäck) hängande runt handleden. Det kan ta tid, ofta 5-10 minuter innan leden reponeras spontant. Blir det inte tillräckligt kan man själv öka traktionen i armens längsriktning och långsamt flektera armen tills axeln reponeras. För scapula medialt.  Efter reposition, kontrollröntgen, collar & cuff för några dagar och remiss till sjukgymnast för mobilisering. Risken för recidiv minskar med åldern. I åldersgruppen 15-20 är risken 50-70 %, hos 40-åringar 10-15 %. Eventuell sjukskrivning 4 veckor. Efter 2-3 luxationer - återbesök till ortopedmottagningen för ställningstagande till stabiliserande operation.
Ju äldre man är desto större är risken för rotatorcuffruptur i samband med axelluxation. Pat över 40 år (men yngre än cirka 75år) bör  därför få tid till ortopedmottagningen 2v efter axelluxationen för bedömning av rotatorcuffen och ställningstagande till cuffsutur.Akromioclavikularledsluxation (AC-ledsluxation)

  
Diagnos - tydlig felställning över AC leden, där laterala clavikeln är uppryckt utan fraktur. Ta röntgen. Kontrollera cuffstatus. Behandling – icke operativ, collar & cuff i smärtlindrande syfte. När den akuta smärtan har släppt kan rörelseträning påbörjas. Skriv remis till sjukgymnast för mobilisering. Ofta smärtor länge, cirka 3 månader. Sjukskrivning vid tungt fysiskt arbete cirka 6 veckor. Patienten får återgå till sitt arbete tidigare om de vill/kan. Informera om att felställning kommer att kvarstå men att fullgod axelfunktion återkommer. 1 år efter skadan har de flesta endast ont av att ligga på skadade sidan. Om svårare besvär kvarstår 1 år efter skadan, eller om rörligheten inte återkommer närmaste veckorna efter skadan, kan en operation vara aktuell.
 Sternoclavikularledsluxation (SC-ledsluxation)

  
Mycket ovanlig men kan vara allvarlig på grund av den omedelbara närheten till livsviktiga strukturer bakom sternum - esofagus, trakea, stora kärlen i mediastinum. Diagnos: främre luxation - lätt att palpera, bakre luxation - CT. Behandling: främre luxation - ingen reposition, bakre luxation - akut eventuell öppen reposition och fixation. Kontakt med ortopedjour och eventuellt thoraxkirurgen. Axelkontusion (distorsion) - cuffskada?

  
Fall mot axel, röntgen visar ingen skelettskada eller luxation. Rörelseprövning. Om dålig rörelseförmåga gör cuffstatus. Om smärtor hindrar bedömningen ge 10 ml lokalbedövning subacromiellt, vänta 15 min och pröva cuffstatus på nytt. Om svaghet och dåligt rörelseomfång kvarstår misstänk cuffruptur. Om patienten är yngre än 70 år boka återbesök till axeldoktor om 2 - 3 veckor på ortopedmottagningen för prövning av cuffen och ställningstagande till cuffsutur. Övriga remitteras till sjukgymnast för rörelse- och styrketräning.